Chương Trình và Sinh Hoạt Cộng Đoàn Chúa Chiên Lành

1.  Thứ sáu đầu tháng ngày 4 tháng 10 - Chầu Thánh Thể lúc 7 giờ tối, sau giờ Chầu sẽ có Thánh Lễ vn.

2.  Thứ bảy đầu tháng ngày 5 tháng 10 - Thánh Lễ lúc 7 giờ chiều.

3.  Chúa Nhật ngày 6 tháng 10 - HCBM và Đoàn LMTT sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3 giờ chiều.

4.  Giáo Xứ có tổ chức hội chợ Oktoberfest 2019 vào ba ngày dưới đây:
        **  Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 Dinner from 6 giờ chiều - 8 giờ 30 tối, tại phòng Gym.
             Xin mua vé trước.

        **  Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối.

        **  Chúa Nhật, Ngày 13 tháng 10 - từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối.

9.  Giáo Xứ sẽ tổ chức Mừng Lễ Kỷ Niệm Kim Khánh 50 năm của Giáo Xứ Chúa Chiên Lành vào ngày 3 tháng 5 năm 2020.

  Ban tổ chức (BTC) sẽ chụp hình các gia đình vào ngày cuối trong tháng 11:
  Chúa Nhật 17 tháng 11 năm 2019.
  Xin quý gia đình ghi danh trên online qua trang web của GX, hay sau Thánh Lễ VN ở cuối nhà thờ.
  Ngoài ra BTC sẽ có quà tặng cho mỗi gia đình đến chụp hình trong hai ngày nói trên.

** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.
Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối, trong phòng Chầu Thánh Thể.  
Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)    
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  
Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!