Vietnamese Community Information

Chương Trình và Sinh Hoạt tháng 9, 2018 

 

1. Thứ Tư, ngày 12 tháng 9 - Oktoberfest Committee họp để bàn về ngày hội chợ Oktoberfest (vào ngày 12-14 tháng 10 năm 2018).

2. Chúa Nhật, ngày 24 & 25 tháng 9, 6:30pm-9pm -  Stewardship Leadership Conference "Casting Nets" trong nhà thờ. 

3.  Hội Các Bà Mẹ - sẽ có buổi tĩnh tâm vào Chúa nhật đầu tháng 8 để chuẩn bị Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

** Thánh Lễ Bổn Mạng sẽ vào Thứ Tư, ngày 15 tháng 8 lúc 7:30 tối.  
** Tiệc Mừng Lễ Bổn Mạng sẽ vào Chúa Nhật, ngày 26 tháng 8 tại hội trường Giáo Xứ từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều
.
** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.

Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối

Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)  
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  

Tuần Năm: Ban Phụng Vụ (một năm chỉ có 3 tháng có 5 tuần).


Hình kỷ niệm:

Phim kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!