Vietnamese Community Information

 

Chương Trình và Sinh Hoạt tháng 4, 2017 

1.  Chúa Nhật ngày 2 tháng 4 - HCBM và Đoàn LMTT sẽ có buổi họp như thường lệ vào lúc 3:00 giờ chiều tại phòng A và phòng 7.

2. Thứ năm Tuần Thánh - (Nghi thức Rửa Chân) Ngày 13 tháng 4.  Thánh Lễ chung toàn Giáo xứ Chúa Chiên Lành vào lúc 7:00 giờ chiều.

3. Thứ sáu Tuần Thánh (Nghi thức Kính Thánh Giá) Ngày 14 tháng 4.  Thánh Lễ VN vào lúc 7:30 tối.

4. Thứ bảy Tuần Thánh: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Ngày 15 tháng 4.  Toàn Giáo xứ Chúa Chiên Lành Mừng Đại Lễ Phục Sinh lúc 8:00 giờ tối.

5. Chúa nhật Lễ Phục Sinh - Ngày 16 tháng 4 Cộng Đoàn chúng ta sẽ có Thánh Lễ VN vào lúc 2:30 chiều.

** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.

Giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu trong tháng từ 8:00 - 9:00 giờ tối

Tuần Nhất:  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm ( thứ sáu đầu tháng)  
Tuần Hai:   Hội Legio Mariae  
Tuần Ba:    Hội các Bà Mẹ
Tuần Bốn:  Nhóm Canh Tân Đặc Sũng  

Sau đây là những sinh hoạt chung với Giáo Xứ:

1.  Picnic Giáo Xứ - Sẽ được tổ chức vào Ngày Chúa Nhật 7 Tháng 5 sau Thánh Lễ 12:15pm.  Cộng Đoàn Việt Nam lo nước uống cho giáo xứ.

2.  Ngày làm đẹp Giáo Xứ (Parish Beautification Day) - Sẽ được tổ chức vào Ngày Thứ Bảy 20 Tháng 5.  Cần mỗi sắc tộc ủng hộ.

3.  Appreciation's Day - Ngày, giờ sẽ thông báo sau.   

4.  Oktoberfest - Sẽ được tổ chức vào Ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy 29, 30 Tháng 9 và Ngày Chúa Nhật 1 tháng 10.  Cần mỗi sắc tộc ủng hộ.


 

Hình kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!