Penance Service - Wednesday, March 29th at 7:00PM

Vietnamese Community Information

 

Chương Trình và Sinh Hoạt tháng 3, 2017 

1. Thứ Tư ngày 1 tháng 3 - Lễ Tro có Thánh Lễ vn vào lúc 7:30 tối.

2. Thứ sáu ngày 3 tháng 3 - Cộng Đoàn CCL- trong suốt mùa Chay có Thánh lễ và Ngắm Đàng Thánh Giá vào lúc 7:30 mỗi tối thứ sáu.

3. Thứ bẩy ngày 4 tháng 3 - Thánh Lễ đầu tháng vào lúc 7:00 giờ tối. 

 4. Chúa Nhật Ngày 5 tháng 3 - HCBM và Đoàn LMTT sẽ sinh hoạt bình thường từ 3:00 đến 4:00 giờ chiều.

5.  Cộng Đoàn CCL sẽ có buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay.

     * Ngày Thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư; 6,7 và 8  tháng 3 tại Nhà thờ Chúa Chiên Lành lúc 7:00 - 10:00 giờ tối.

Giảng Thuyết:  Linh Mục Phêrô Nguyễn Khắc Hy

* Thứ Hai ngày 6  sẽ Giảng tiếng Anh (English)
        Chủ đề:  Repent and Believe in the Gospel

* Ngày Thứ Ba và Thứ Tư 7 và 8 sẽ Giảng tiếng Việt.
        Chủ đề:  Lạy con Vua David, xin thương xót tôi.
           

** Hội Legio Mariae (2 tiểu đội) họp hằng tuần vào sáng thứ bảy (sau Thánh Lễ ) từ 9:15 - 10:30 tại phòng 6 và phòng 7 ở lớp học giáo xứ.

Sau đây là những sinh hoạt chung với Giáo Xứ:

1.  Picnic Giáo Xứ - Sẽ được tổ chức vào Ngày Chúa Nhật 7 Tháng 5 sau Thánh Lễ 12:15pm.  Mỗi sắc tộc nên giúp chung công việc này.

2.  Ngày làm đẹp Giáo Xứ (Parish Beautification Day) - Sẽ được tổ chức vào Ngày Thứ Bảy 20 Tháng 5.  Cần mỗi sắc tộc ủng hộ.

3.  Appreciation's Day - Ngày, giờ sẽ thông báo sau .   

4.  Oktoberfest - Sẽ được tổ chức vào Ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy 29, 30 Tháng 9 và Ngày Chúa Nhật 1 tháng 10.  Cần mỗi sắc tộc ủng hộ.


 

Hình kỷ niệm:

 
Online Giving

Online Giving

Secure and Convenient Donate now!